• First Image

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości - ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami graficznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Rozgraniczenie nieruchomości dokonuje się w przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie wznowienia granic nieruchomości czyli gdy dane geodezyjne nie są wystarczające do jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych. Przy ustaleniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty geodezyjne.

Jeśli brak jest wystarczających danych lub jeśli są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron. W razie powstania sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej.

Od rozgraniczenia trzeba odróżnić wznowienie granic. Ma ono miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku wcześniejszego postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania – na przykład podziałowego, wywłaszczenia, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Wznowienie granic jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właścicieli działek sąsiednich.

Etapy realizacji zlecenia:

 • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z oznaczonymi granicami objętymi zleceniem)
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
 • Analiza materiałów uzyskanych w PODGiK
 • Sporządzenie wniosku do Gminy o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 • Wydanie przez właściwy miejscowo Urząd Gminy Postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego (nie przysługuje od niego odwołanie)
 • Wykonanie czynności technicznych w terenie i zamarkowanie granic przez geodetę
 • Wezwanie na grunt właścicieli nieruchomości zainteresowanych ustaleniem granic
 • Okazanie granic zainteresowanym osobom i w przypadku zgodności co do ich przebiegu sporządzenie Protokółu granicznego
 • Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK
 • Wydanie Decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości przez Urząd Gminy( przysługuje od niej odwołanie w terminie 14 dni)

Przekazanie dokumentacji prawnej dla zleceniodawcy po uprawomocnieniu się Decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości ( Mapa nieruchomości, Wyciąg z wykazu zmian gruntowych). Termin wykonania wznowienia granic zależy głównie od wielkości nieruchomości, której granice będą rozgraniczane oraz od ilości punktów granicznych . Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej tych granic przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na termin wykonania zlecenia ma również wpływ szybkość działania urzędów Gmin w których gestii jest prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi dwóch do trzech miesięcy od daty przyjęcia zlecenia.