• First Image

Inwentaryzacje powykonawcze (budynki, budowle, sieci infrastruktury technicznej)

Pomiary inwentaryzacyjne mogą dotyczyć inwentaryzacji powykonawczej budynków jak również sieci uzbrojenia terenu. Inwentaryzacje budynków – po zakończeniu budowy wykonywana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w której dokonuje się pomiaru nowego obiektu. Jest to niezbędne do odbioru obiektu. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji przez odpowiednio uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiar ten ma charakter aktualizacyjny, a jego wyniki są wprowadzane do mapy zasadniczej oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Z inwentaryzacji geodeta sporządza dokumentację techniczną niezbędną do odbioru budynku oraz dokumentację prawną niezbędną do wprowadzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków. Inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu – tak jak w przypadku budynków sieci uzbrojenia terenu wymagają pozwolenia na budowę i automatycznie podlegają obowiązkowi inwentaryzacji powykonawczej. Należy pamiętać że zgodnie z prawem geodezyjnym elementy podziemne uzbrojenia terenu należy mierzyć przed ich zasypaniem!

Kolejne etapy realizacji zlecenia:

  • Przyjęcie zlecenia
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Uzyskanie materiałów z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
  • Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych w terenie
  • Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK
  • Odbiór poświadczonych przez PODGiK map z inwentaryzacji i przekazanie ich inwestorowi

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budynku zajmuje od dwóch tygodni do miesiąca. Termin wykonania inwentaryzacji sieci infrastruktury techniczej zależy od wielkości sieci (należy pamiętać że zgodnie z prawem geodezyjnym elementy podziemne należy mierzyć przed ich zasypaniem).