• First Image

Podziały geodezyjne na terenach budowlanych i rolnych

Podział nieruchomości (działki) może być wykonane w dwóch trybach:

 • Na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej. Dotyczy to przypadków gdy dzielone będą nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne bądź, w razie braku planów, wykorzystywane na te cele. W takiej sytuacji sama dokumentacja geodezyjna będzie podstawą do ujawnienia nowych działek w katastrze nieruchomości. W przypadku podziału tego typu nieruchomości wydzielone działki muszą mieć powierzchnię większą od 0.3000 ha. (tzw. podział rolny)
 • Na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej podział nieruchomości uwidoczniony w dołączonej do decyzji dokumentacji geodezyjnej. Procedura administracyjna dotyczy podziału wszystkich nieruchomości poza wymienionymi wyżej. Podziału nieruchomości można dokonać w nastających przypadkach:
  • Gdy jest on zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o Warunkach Zabudowy
  • Podział nieruchomości pod warunkiem że wydzielona działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna
  • Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:
   • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków
   • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
   • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa
   • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustaw
   • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych
   • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
   • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
   • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
   • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych

Etapy realizacji zlecenia przy podziale na terenach budowlanych:

 • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z działką objętą zleceniem)
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
 • Analiza materiałów uzyskanych w PODGiK
 • Sporządzenie Wstępnego projektu podziału nieruchomości i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o wydanie Postanowienia o wszczęci podziału nieruchomości
 • W przypadku zgodności zamierzonego podziału z przepisami prawa Wójt Gminy wydaje Postanowienia o wszczęciu podziału od którego służy odwołanie w terminie 7 dni
 • Po uprawomocnieniu się Postanowienia geodeta wykonuje czynności technicznych w terenie, ustalenie granic nieruchomości zamarkowanie nowych punktów granicznych
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości właścicieli nieruchomości zainteresowanych
 • Okazanie granic zainteresowanym osobom przybyłym na grunt i podpisanie Protokółu z przyjęci przebiegu granic
 • Skompletowanie operatu technicznego i przekazanie go do kontroli w PODGiK
 • Przekazanie dokumentacji prawnej z pierwszego etapu podziału nieruchomości do Urzędu Gminy w celu wydania Decyzji. (Mapa z projektem podziału nieruchomości)
 • Wydanie prze Wójta Gminy Decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości od której służy stronom odwołanie w terminie 14 dni
 • Geodeta zawiadamia o czynnościach utrwalenia nowych punktów granicznych nieruchomości właścicieli nieruchomości zainteresowanych
 • Okazanie nowych granic przybyłym osobom zainteresowanym oraz podpisanie Protokółu z czynności utrwalenia nowych punktów granicznych
 • Przekazanie do kontroli w PODGiK drugiej części operatu technicznego
 • Przekazanie dokumentacji prawnej dla zleceniodawcy (Wyciąg z wykazu zmian gruntowych, Mapa podziału nieruchomości lub Opis i Mapa)

Termin wykonania podziału nieruchomości na terenach budowlanych zależy głównie od wielkości nieruchomości dzielonej oraz liczby nowo wydzielanych działek. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej granic dzielonej działki przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na termin wykonania zlecenia ma również wpływ szybkość działania urzędów Gmin w których gestii jest prowadzenie postępowania podziałowego. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi od dwóch do trzech miesięcy od daty przyjęcia zlecenia.

Etapy realizacji zlecenia przy podziale rolnym:

 • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z działką objętą zleceniem)
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
 • Analiza materiałów uzyskanych w PODGiK
 • Sporządzenie Wstępnego projektu podziału nieruchomości i zatwierdzenie go przez właściciela
 • W niektórych przypadkach należy wystąpić do Gminy, Powiatu lub innego zarządcy dróg o uzgodnienie zjazdu z nowo projektowanych działek na drogę publiczną
 • Wykonanie czynności technicznych w terenie, ustalenie granic nieruchomości i zastabilizowanie nowych punktów granicznych
 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości i utrwalenia nowych punktów granicznych właścicieli nieruchomości zainteresowanych
 • Okazanie granic zainteresowanym osobom przybyłym na grunt i podpisanie Protokółu z przyjęci przebiegu granic i utrwalenia nowych punktów granicznych
 • Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK
 • Przekazanie dokumentacji prawnej dla zleceniodawcy ( Mapa podziału nieruchomości oraz Wyciąg z wykazu zmian gruntowych)

Termin wykonania podziału nieruchomości rolnej zależy głównie od wielkości nieruchomości dzielonej oraz liczby nowo wydzielanych działek. Nie bez znaczenia jest też rodzaj i jakość dokumentacji dotyczącej tych granic dzielonej działki przechowywanej w zasobie geodezyjnym oraz czas przygotowania tych materiałów przez pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zazwyczaj termin realizacji takiego zlecenia wynosi od miesiąca do dwóch miesięcy od daty przyjęcia zlecenia.