• First Image

Mapy do celów projektowych (w postaci analogowej lub cyfrowej)

Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczaniu obiektów oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa do celów projektowych przedstawia teren zawarty w granicach obszaru inwestycji wraz z dodatkowym pasem terenu o szerokości co najmniej 30 metrów (tak zwany „kołnierz”). Treść mapy do celów projektowych prócz elementów mapy zasadniczej zawiera wszystkie inne szczegóły wskazane przez projektanta. Mapę do celów projektowych wykonuje się w skali 1:500 lub dla obiektów liniowych 1:1000.

Etapy realizacji zlecenia:

  • Przyjęcie zlecenia (potrzebne dane dotyczące działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania)
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Okres oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK (ustawowo do 10 dni roboczych)
  • Wykonanie pomiaru aktualizacyjnego w terenie
  • Skompletowanie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK Wykonanie map trwa od dwóch tygodni do kilku miesięcy zależnie od wielkości opracowywanego terenu oraz od sprawnego działania administracji państwowej w danym powiecie. Mapa do celów projektowych może być wykonana w zależności od potrzeb i dostępnych materiałów wyjściowych w wersji analogowej lub cyfrowej.